خانه / فنی و مهندسی / جزوه آموزشی PLC S7
به علت تغییر حداقل مبلغ قابل پرداخت ، بانک ملی از تاریخ  1395/08/25 اجازه پرداخت اینترنتی زیر مبلغ 5000 تومان را به دارندگان کارت بانک ملی در اینترنت نمی دهد  اگر محصولی را بخواهد خرید کند که مبلغ آن کمتر از 5000 تومان است پرداخت توسط بانک ملی انجام نمی شود.  باید از سایر کارت های بانکی استفاده کنید.

جزوه آموزشی PLC S7

دانلود رایگان جزوه آموزشی PLC S7 ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه آموزشی PLC S7 “را از ایران فایل دانلود نمایید.


در سیسـتمهـای اتوماسـیون وظیفـه اصـلی کنتـرل بـر عهـده PLCاسـت کـه بـا گـرفتن اطلاعـات از طریـق ترمینالهـایورودی، وضــعیت ماشــین را حــس کــرده و نســبت بــه آن پاســخ مناســبی بــرای ماشــین فــراهم مــیکنــد. امکــان تعریــفمـدهای مختلـف بـرای ترمینالهـای ورودی/خروجـی یـک ، PLCایـن امکـان را فـراهم کـرده تـا بتـوان PLCرا مسـتقیما بـهالمانهای دیگر وصل کرد. عـلاوه بـر ایـن PLCشـامل یـک واحـد پردازشـگر مرکـزی )( CPUنیـز هسـت، کـه برنامـه کنترلـیمورد نظر را اجرا مـیکنـد. ایـن کنترلـر آنقـدر قدرتمنـد اسـت کـه مـیتوانـد هزارهـا ورودی وخروجـی را در مـدهای مختلـفآنـالوگ یـا دیجیتـال و همچنـین هزارهـا تـایمر/ کـانتر را کنتـرل نمایـد. همـین امـر باعـث شـده بتـوان هـر سیسـتمی، ازسیسـتم کنتـرل ماشـینهـایی بـا چنـد ورودی وخروجـی ای کـه کـار سـاده مثـل تکـرار یـک سـیکل کـاری کوچـک انجـاممیدهند گرفته تا سیستمهـای بسـیار پیچیـده تعیـین موقعیـت و مکـانیـابی را کنتـرل نمـود. ایـن سیسـتم مـیتوانـد بـدوننیاز بـه سـیمبنـدی و قطعـات جـانبی و فقـط از طریـق نوشـتن چنـد خـط برنامـه تـا صـدها تـایمر را در آ …

این محصول “جزوه آموزشی PLC S7  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

PLC

مطلب پیشنهادی

مقاله کاربرد نانو سنسورها در بخش لرزه‌نگاری ( Seismic ) صنایع بالادستی نفت

دانلود رایگان مقاله کاربرد نانو سنسورها در بخش لرزه‌نگاری ( Seismic ) صنایع بالادستی نفت ، مقاله ، تحقیق این محصول" مقاله کاربرد نانو سنسورها در بخش لرزه‌نگاری ( Seismic ) صنایع بالادستی نفت "را از ایران فایل دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *