خانه / sellu / معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

[ad_1]

معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمکدسته: معدن
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۲۲۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۱۳

معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک

قیمت فایل فقط ۱۰,۰۰۰ تومان

خرید

معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول:کلیات

۱-۱)هدف………………………………… ۱۵

۱-۲)پیشینه و تحقیق………………………. ۱۵

۱-۳)روش کار و تحقیق……………………… ۱۵

فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ….. ۱۷

الف : کلیاتی درمورد نمکها ………………. ۱۸

۱-۲ تاریخچه نمک ……………………….. ۱۸

۲-۲ نمک وموارد استفاده آن  ……………… ۲۰

۳-۲ پراکندگی و  مقدار تولید  نمک درجهان ….. ۲۰

ب: ژئو شیمی و کانی شناسی ……………….. ۲۷

۴-۲ ژئوشیمی …………………………… ۲۷

۵-۲ کانی شناسی نمکی  (‌هالیت )‌……………. ۲۸

۶-۲ کانی های همراه  هالیت ………………. ۳۱

۷-۲ فرایندهای بعد  از رسوبگذاری …………. ۳۴

پ: شرایط ومحیط  تشکیل هالیت  ……………. ۳۷

۸-۲ شرایط تشکیل هالیت ………………….. ۳۷

۹-۲ محیط تشکیل نمک  (‌هالیت )‌…………….. ۳۹

۱۰-۲ ذخایر تبخیری  قدیمی و محیط تشکیل آن …. ۴۱

۱۱-۲ موقعیت های  مناسب برای رسوب تبخیری ها .. ۴۴

۱۲-۲ سبخا …………………………….. ۴۶

۱۳-۲ محیط های دریایی……………………. ۴۷

۱۴-۲ نمک های غول آسا چگونه بوجود  آمدهاند ؟.. ۴۸

ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ……………. ۵۳

۱۵-۲ اقیانوس ها ودریاها ………………… ۵۳

۱۶-۲ دریاچه ها ………………………… ۵۴

۱۷- ۲ آبهای زیر زمینی  (‌شورابه ها )‌………. ۵۶

۱۸-۲ حوضه های دریاچه ای نوع  پلایا ……….. ۵۷

۱۹-۲ نهشته های نمک  لایه ای ……………… ۵۷

۲۰-۲ گنبدهای نمکی  …………………….. ۵۹

۲۱-۲ کانی های همراه  گنبدهای نمکی  ………. ۶۱

۲۲-۲ پدیده دگرگونی  در گنبدهای نمکی ……… ۶۲

۲۳-۲ چگونگی حرکت در  گنبدهای نمکی  ………. ۶۳

ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر  تبخیری…….. ۶۹

۲۴-۲ مدل یا تئوری   حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877))  ۶۹

۲۵-۲ مدل دریاچه ای والتر ( ۱۹۰۳)…………. ۷۰

۲۶-۲ مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)…… 70

27-2 تئوری یا مدل  حوضه خشک  شده (Hus, 1972)…… 75

28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل  استاتیک .. ۷۵

۲۹-۲ مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری …….. ۷۷

آثار ومعادن  نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی ۸۲

۳۰-۲ نمک های پرکامبرین پسین در زون زاگرس….. ۸۲

۳۱-۲ گنبدهای نمکی استان هرمزگان………….. ۸۶

۱-۳۱-۲ گنبد نمکی قشم……………………. ۸۶

۲-۳۱-۲ گنبد نمکی سیاهو………………….. ۸۸

۳-۳۱-۲ گنبد نمکی گچین…………………… ۸۹

۳۲-۲ نمک های ژوراسیک فوقانی……………… ۹۰

۳۳-۲ آثار و گنبدهای نمکی استان کرمان……… ۹۱

۱-۳۳-۲ گنبد نمکی علی آباد……………….. ۹۱

۲-۳۳-۲ گنبد نمکی اسماعیل آباد……………. ۹۱

۳-۳۳-۲ نمک آبی راین…………………….. ۹۲

۴-۳۳-۲ نمک آبی کویر لوت شهداد……………. ۹۲

۵-۳۳-۲ نمک آبی نوق……………………… ۹۳

۳۴-۲ نمک های ائوسن در زون ایران مرکزی…….. ۹۳

۱-۳۴-۲ زمین شناسی حوضه کلوت (شمال خاوری اردکان) ۹۵

۲-۳۴-۲ برخی از معادن و آثار نمکی اردکان یزد.. ۹۷

۳-۳۴-۲ گنبدهای نمکی حوضه یزد…………….. ۹۷

الف-معدن متروکه نمک حاجی آباد……………. ۹۸

ب-معدن متروکه نمک رستاق یزد……………… ۹۸

ج-کانال نمک عقدا……………………….. ۹۹

۳۵-۲ نمک های ائو-الیگوسن………………… ۹۹

۳۶-۲ نمک های ترسیر در زون ایران مرکزی……. ۱۰۱

۳۷-۲ آثار و ذخایر نمکی ترسیر استان سمنان…. ۱۰۳

۱-۳۷-۲ خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان…. ۱۰۴

۲-۳۷-۲ اندیس ها و معادن نمک در منطقه گرمسار-ایوانکی ۱۰۵

الف-معدن کوه نمک…………………….. ۱۰۵

ب-معدن تخت رستم……………………… ۱۰۵

ج-معدن سردره………………………… ۱۰۶

د-معدن سیالک………………………… ۱۰۶

ه-برونزدهای نمکی باختر و جنوب باختری گرمسار ۱۰۷

و-برونزدهای نمکی باختر کوه کلرز (شمال باختری گرمسار)   ۱۰۷

ز-معدن راه راهک……………………… ۱۰۸

ح-معدن کرند…………………………. ۱۰۸

ط-معدن ناروبنه………………………. ۱۰۹

ی- معدن بنه کوه……………………… ۱۰۹

ک-معدن رودخانه شور…………………… ۱۰۹

۳-۳۷-۲ اندیس ها و معادن نمک در محدوده ده نمک گرمسار ۱۱۰

الف-معدن گزوشک………………………. ۱۱۰

ب-معدن چاه غلغل……………………… ۱۱۱

ج-معدن شهر آباد……………………… ۱۱۱

د-معدن حسین آباد ده نمک………………. ۱۱۲

ه-برونزدهای نمکی لاسگرد دشت……………. ۱۱۲

و-نمک های محدوده سرخه………………… ۱۱۳

ز-معدن لاهورد………………………… ۱۱۳

ح-برونزدهای نمکی نمکان……………….. ۱۱۳

۶-۳۷-۲ اندیس ها و معادن نمک محدوده میامی…. ۱۱۹

۳۸-۲ آثار و ذخایر نمک ترسیر استان خراسان…. ۱۲۰

۱-۳۸-۲ زمین شناسی استان خراسان………….. ۱۲۰

۲-۳۸-۲ معادن و آثار نمکی استان خراسان……. ۱۲۲

۱-معدن نمکی آبقوی……………………. ۱۲۲

۲-معدن نمک عمارلو……………………. ۱۲۳

۳-معدن نمک حصار یزدان………………… ۱۲۴

۴-معدن نمک سلطان آباد………………… ۱۲۴

۵-معدن نمک غار………………………. ۱۲۴

۶-معدن نمک اسلام قلعه…………………. ۱۲۵

۷-کالشور سبزوار……………………… ۱۲۵

۸-معدن نمک آبی گدار خماری…………….. ۱۲۵

۹-نمک زار سبزوار…………………….. ۱۲۵

۱۰-نمک آبی جاجرم…………………….. ۱۲۶

۳۹-۲ ذخایر یا آثار نمکی میوسن…………… ۱۲۷

۱-۴۰-۲ خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن….

الف-آثار نمکی استان لرستان……………… ۱۲۸

۱-نمک چل قادی (سفید دشت)……………… ۱۲۸

۲-مظهر معدن نمکی چالکل……………….. ۱۲۸

۳-نمک چم چیر (امیر آباد)……………… ۱۳۰

۴-مظهر معدنی نمک بابا بهرام…………… ۱۳۰

۴۱-۲ آثار و معادن نمک زون ایران مرکزی در میوسن ۱۳۱

۱-۴۱-۲ خلاصه ای از زمین شناسی ایران مرکزی در میوسن   ۱۳۱

الف-گنبدها یا معادن نمک محدوده قم……….. ۱۳۲

زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و کواترنر…… ۱۳۲

۱- گنبد نمکی قم یا کوه نمک…………….. ۱۳۴

۲- گنبد نمکی یزدان……………………. ۱۳۵

۳- گنبد نمکی آخ………………………. ۱۳۶

۴- گنبد نمکی شیخ حاجی…………………. ۱۳۶

۳-۴۱-۲ خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و کواترنر  ۱۳۷

۴۲-۲ آثار و معادن نمک زون البرز در میوسن…. ۱۴۰

۱-۴۲-۲ خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن ۱۴۰

۲-۴۲-۲ گنبد ها یا آثار نمک در استان آذربایجان ۱۴۰

خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان…………. ۱۴۰

۱-گنبد نمک مزرعه…………………….. ۱۴۱

۲-گنبد نمکی ایوند……………………. ۱۴۲

۳-گنبد نمکی سار……………………… ۱۴۲

۴-گنبد نمکی ترب……………………… ۱۴۲

۵-گنبد نمکی منور…………………….. ۱۴۳

۶-گنبد نمکی شوره دره…………………. ۱۴۳

۷-گنبد نمک قره آغاج تبریز…………….. ۱۴۳

۸-گنبد نمک تازه کند………………….. ۱۴۴

۹-گنبد نمک نهند……………………… ۱۴۴

۱۰-گنبد نمکی داش اسپیران……………… ۱۴۴

۱۱-گنبد نمکی خواجه…………………… ۱۴۵

۱۲-گنبد نمکی چوپانلو (دوزلاخ)………….. ۱۴۵

۱۳-گنبد نمکی قزلجه…………………… ۱۴۵

۱۴-معدن نمک هریس…………………….. ۱۴۶

۱۵-معدن نمک قاپولوق………………….. ۱۴۶

۱۶-گنبدهای نمکی اواوغلی………………. ۱۴۶

۱۷-گنبد نمکی خاک مردان……………….. ۱۴۶

۱۸-گنبد نمکی قلیچ تپه………………… ۱۴۶

۱۹-گنبد نمکی زنجیره………………….. ۱۴۸

۲۰-گنبد نمک امیر بیک…………………. ۱۴۸

۲۱-گنبد نمکی شعبانلو…………………. ۱۴۸

۲۲-گنبد نمکی کشک سرای………………… ۱۴۹

۲۳-معدن نمک مامان……………………. ۱۴۹

۳-۴۲-۲ معادن و آثار نمک استان زنجان……… ۱۵۰

۱-معدن نمک خرم آباد(جبا)……………… ۱۵۱

۲-معدن نمک زهستر آباد………………… ۱۵۲

۳-مظهر نمک گنبد……………………… ۱۵۲

۴-مظهر نمک گچی قشلاق………………….. ۱۵۲

۵-نمک آبی و نمک سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی) ۱۵۳

۶-مظهر نمک طالقان……………………. ۱۵۳

۴۳-۲ نمک های پلیوسن…………………… ۱۵۳

۴۴-۲ نهشته های نمکی کویر (هولوسن تا کنون).. ۱۵۴

۱-۴۴-۲ پلایاهای خور……………………. ۱۵۵

۲-۴۴-۲ مرداب یا باتلاق گاو خونی…………. ۱۵۷

۳-۴۴-۲ چگونگی تشکیل نمک در مرداب گاو خونی.. ۱۵۸

۴۵-۲ نمک های عهد حاضر…………………. ۱۶۰

۱-۴۵-۲ دریاچه های شور ایران……………. ۱۶۰

الف-دریاچه ارومیه……………………. ۱۶۰

ب- دریاچه نمک……………………….. ۱۶۲

ج-دریاچه حوض سلطان…………………… ۱۶۳

د-دریاچه بختگان……………………… ۱۶۴

ه- دریاچه مهارلو…………………….. ۱۶۵

۹- دریاچه شورابیل اردبیل ………………. ۱۶۶

فصل سوم : گنبدهای نمکی گرمسار ………….. ۱۶۷

۱-۳- موقعیت جغرافیایی …………………. ۱۶۸

۲-۳- مطالعه کارهای انجام شده قبلی ………. ۱۶۹

– زمین شناسی …………………………. ۱۷۱

۲-۳ – زمین شناسی عمومی ………………… ۱۷۲

۴-۳- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ………… ۱۷۲

۴-۳-۱- نمک S …………………………. 173

4-3-2- نمک و مارن زرشکی MP-S……………. 174

4-3-3- مارن زرشکی …………………… ۱۷۴

۴-۳-۴- مارن الوان …………………….. ۱۷۵

۴-۳-۵- ولکانیک ……………………….. ۱۷۶

۴-۳-۶- شیل سبز sh……………………… 177

4-3-7- گچ وشیل shG………………….. 178

4-3-8- ژیپس توده‌ای ………………….. ۱۷۸

۴-۳-۹- آهک قم O-M……………………… 179

4-3-10- سازند قرمز فوقانی ……………… ۱۸۰

۴-۳-۱۱-سازند هزار دره …………………. ۱۸۱

۴-۳-۱۲- سازند کهریزک ………………….. ۱۸۲

۴-۳-۱۳- گچ کواترنر…………………….. ۱۸۳

۴-۳-۱۴- پادگانه های آبرفتی …………….. ۱۸۳

۴-۳-۱۵- رسوبات عهد حاضر و مخروط افکنه …… ۱۸۴

۴-۳-۱۶- کفه های رسی و نمکی …………….. ۱۸۵

۴-۳-۱۷- آبراهه و کانال های رودخانه ای …… ۱۸۵

۵-۳-۱- زمین شناسی ساختمانی …………….. ۱۸۶

۵-۳-۲- گسل‌ها …………………………. ۱۸۷

-معادن فعال نمک گرمسار ………………… ۱۸۹

۳-۱-معدن کوهدشت کهن …………………… ۱۹۰

۳-۲-معدن نمک قائم …………………….. ۱۹۲

۳-۳- معدن نمک غرب قائم ………………… ۱۹۳

۳-۴-معدن نمک مروارید ………………….. ۱۹۳

۳-۵- معدن نمک سالار ……………………. ۱۹۴

۳-۶- معدن نمک راهراهک …………………. ۱۹۵

۳-۷- معدن تخت رستم ……………………. ۱۹۵

۳-۸-معدن نمک سیالک ……………………. ۱۹۶

۳-۹- معدن نمک میلاد ……………………. ۱۹۹

۳-۱۰- معدن نمک صادقی ………………….. ۲۰۱

۳-۱۱- معدن نمک سرو…………………….. ۲۰۲

فصل چهارم : شرح کوتاهی بر فرآوری سنگ نمک … ۲۰۶

۴-۱- کارخانه نمک کوبی زهره……………… ۲۰۶

۴-۲- کارخانه نمک تصفیه خوراکی زهره ……… ۲۰۸

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ……….. ۲۱۱

منابع ……………………………….. ۲۱۳

قیمت فایل فقط ۱۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک , معادن نمک گرمسار , گنبدهای نمک

[ad_2]
لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *