خانه / برق ، الکترونیک ، مخابرات / مجموعه آزمون سال های گذشته (علوم سیاسی)

مجموعه آزمون سال های گذشته (علوم سیاسی)

دانلود رایگان مجموعه آزمون سال های گذشته (علوم سیاسی) ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ مجموعه آزمون سال های گذشته (علوم سیاسی) “را از ایران فایل دانلود نمایید.

مجموعه آزمون سال های گذشته (علوم سیاسی)

مجموعه-آزمون-سال-های-گذشته-(علوم-سیاسی)مجموعه آزمون سال های گذشته (علوم سیاسی)  فهرست مطالب مجموعه تست سال های اخیر……………………………………………………………………………………………. .۹زبان عمومی و یتخصص …………………………………………………………………………………………………………..۹مبانی علم سیاست ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶جامعه شناسی سیاسی …………………………………………………………………………………………………………۱۹اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی …………………………………………………………………………………… …۲۳اندیشهها ی سیاسی (غرب و اسلام)………………………………………………………………………………… ……….۲۸تحولات سیاسی اجتماعی یا ران(از مشروطیت تاکنون)…………………………………………………………………………..۳۲جهان سوم و مسائل آن………………………………………………………………………………………………………..۳۸نظام یها یس یاس یقیتطب ……………………………………………………………………………………………………..۴۳حقوق نیب الملل یعموم ……………………………………………………………………………………………………….۴۷سازمان یها نیب یالملل …………………………………………………………………………………………………………۵۲خیتار روابط نیب الملل………………………………………………………………………………………………………….۵۷خیتار یس است یخارج یا ران از هیصفو تا به امروز ………………………………………………………………………………۶۲پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………………….. …….۶۷مجموعه تست سال یها ریاخ …………………………………………………………………………………… …………. ۱۱۴زبان یسیانگل یعموم ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴یمبان علم یس است ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱جامعه یشناس یس یاس ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶اصول روابط نیب الملل و یس است یخارج …………………………………………………………………………………… . ۱۳۰یاند شه یها یس یاس (غرب و ماسلا )…………………………………………………………………………………… …….. ۱۳۴تحولات سیاسی اجتماعی ایران(از مشروطیت تا کنون) ………………………………………………………. …………….. ۱۳۸جهان سوم و مسائل آن……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳نظام یها یس یاس یقیتطب …………………………………………………………………………………… …………….. ۱۴۸حقوق نیب الملل یعموم …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱سازمان یها نیب یالملل ……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۶خیتار و روابط نیب الملل……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۰خیتار یس است یخارج یا ران از هیصفو تا به امروز ……………………………………………………………………………. ۱۶۶پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………………….. ….. ۱۷۱مجموعه تست سال یها ریاخ …………………………………………………………………………………… …………. ۲۱۱زبان عمومی و تخصصی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۱۱یمبان علم یس است ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۸جامعهشناسی سیاسی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۳اصول روابط نیب الملل و یس است یخارج …………………………………………………………………………………… . ۲۲۷ ا یند شه یها یس یاس ( غرب و اسلام) ………………………………………………………………………………………. ۲۳۱تحولات یس یاس یاجتماع یا ران ( از تیمشروط تا کنون)………………………………………………………. ……………. ۲۳۵جهان سوم و مسائل آن …………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۰نظام یها یس یاس یقیتطب …………………………………………………………………………………… ……………..۲۴۶حقوق نیب الملل یعموم ……………………………………………………………………………………………………… ۲۵۰سازمان یها نیب یالملل ………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۵خیتار روابط نیب الملل…………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۹خیتار یس است یخارج یا ران از هیصفو تا به امروز……………………………………………………………………………..۲۶۵پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …..۲۶۹مجموعه تست سال یها ریاخ …………………………………………………………………………………… …………. ۳۱۳زبان انگلیسی ( عمومی) …………………………………………………………………………………………………….. ۳۱۳مبانی علم سیاست………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲۰تاریخ روابط بینالملل……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲۵اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی…………………………………………………………………………………… . ۳۳۱اندیشههای سیاسی ( غرب و اسلام) ………………………………………………………………………………………..۳۳۶نظامهای سیاسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………… ۳۴۰پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …..۳۴۶آزمون خودسنجی اول………………………………………………………………………………………………………….۳۶۵پاسخنامه یحیتشر …………………………………………………………………………………………………………. ۳۷۰آزمون خودسنجی دوم ……………………………………………………………………………………………………….۳۷۶پاسخنامه یحیتشر …………………………………………………………………………………………………………. ۳۸۱منابع ………………………………………………………………………………………………………………… ……… ۳مجموعه تست سال های اخیر زبان عمومی و تخصصی 1- – William is a hardworking person; ………. likes to have a good time 1) while he 2) but also he 3) nevertheless, he 4) that he 2- ……….the stock market is susceptible to subtle political changes is well-known. l) For 2) That 3) What 4) Because 3- – Small cars are………. large ones, which generally use much more gasoline. 1) the most popular of 2) as popular today as 3) the same popularity 4) as popular 4- – The data was analyzed according to neighborhoods, but other key………. like credit rating, job history, savings, and marital status were ignored altogether. 1) variables 2) resources 3) principles 4) equations 5- – Except under clearly defined circumstances, it is illegal in Britain for a company to………. its own shares. 1) attain 2) pursue 3) display 4) purchase مبانی علم سیاست 31- کدام عبارت در مورد ملت صحیح است؟ 1) از یک اجتماع گستردهتر یمتجزیه شود. ۲) نهادی سیاسی ـ حقوقی است .۳) یپد دهیا تاریخی ـ سیاسی و فرهنگی است. )۴ از ادغام اجتماع یها کوچک به یموجود دیآ . -32 کدام مورد از ویژگی «های یک حکومت» یمبه شمار ؟رود 1) انتزاعی بودن ۲) دائمی بودن ۳) کم و بیش دائمی بودن ۴ ) مشخص و واقعی بودن -33 کدام شاخص از جنبه یها مثبت توسعهی سیاسی محسوب یم ؟شود 1) سیاسی شدن نیروهای مصلح ۲) تمرکززدایی سیاسی و اداری 3) یکپارچگی ساخت دولت ۴) کاهش حوزه نفوذ دولت -34 در شکل پارلمانی حکومت، دوره تصدی مقام اجرایی واقعی به چه چیز بستگی دارد؟ 1) اراده قوه مقننه ۲) مقام اجرایی اسمی 3) اراده پادشاه با رئیس جمهوری ۴) هیئ ات انتخ ب کنندگان 35- در چارچوب کنترلها لتو عاد یها سهقوای گانه حکومت، کدام رکن باید قراردادهای دولـت آمریکـا بـادولت یها دیگر را توصیف کند؟  1) کنگره ۲) مجلس سنا ۳) مجلس نمایندگان ۴ ) شورای روابط خارجی 36- یمکدام نهاد کوشد بر تصمیم گیری حکومت درباره یس است یها عمومی، اجراواصلاح آن تأثیر بگذارد؟ 1 ) بوروکراسی ۲) حزب یها سیاسی ۳ ) سازمان یها محلی ۴ ) گروه یها فشار اندیشه های سیاسی(غرب و اسلام) 121- کدام اندیشمند«عدالت» «را براساس استحقاق داشتن» تعریف کرد؟ 1) جان راولز ۲) رابرت نوزیک ۳) مایکل اوکشات ۴) فردریش هایک -122 «مفهوم آزادی مثبت» از دیدگاه آیزایا برلین، با کدام مفهوم پیوند دارد؟ 1)خودسروری انسان ۲) آزادی از مداخله دیگران ۳ ) رهایی از مداخله دیگران ۴ ) رهایی از بند نفس اماره -123 خاستگاه اولیه اندیشههای نخبه گرایی (الیتیسم) در قرن بیستم کدام کشور بود؟ 1) آلمان ۲) ایتالیا ۳) اتریش ۴ ) هلند-۱۲۴ این عقیده که هرچه تضادهی سرمایه داری آشکارتر و حادتر شود، پرولتاریا آگاهی طبقـاتی بیشـتریخواهد یافت و رزمندهتر خواهد شد، با عقاید کدام متفکر همخوانی ندارد؟ 1) انگلس ۲) پلخانف ۳) لنین ۴) مارکس 125- کدامیک از مفاهیم زیر از جمله مفاهیم اصلی فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم به شمار می رود؟ 1) جغرافیاگرایی و داروینیسم اجتماعی ۲) خردگریزی و دولت یکه تاز 3) ملت گرایی و وطن پرستی افراطی ۴) نژادپرست و اصالت سرزمین تحولات سیاسی اجتماعی ایران(از مشروطیت تاکنون) -151 سه شخصیت(مثلت اقتدار) که بیشترین رابطه را با محمدرضا شاه داشتند، چه کسانی بودند؟ 1) حسنعلی منصور، احمد قریشی، اسداالله علم ۲) اسداالله علم، منوچهر اقبال، شریف امامی 3) علی امینی، امیرعباس هویدا، ابوالحسن ابتهاج ۴) سرلشکر نصیری، جمال امامی، اردشیر زاهدی 152- علت مخالفت برخی از آزادیخوهان، مشروطه خواهان و عناصر نوگرا بـا جمهـوری خـواهی در هنگـامنخست وزیری رضاخان(۳ـ۱۳۰۲) کدام است؟ 1) نگرانی از هرج و مرج های احتمالی در اثر برقراری جمهوری 2) نگرانی از تضعیف احتمالی مذهب در اثر برقراری جمهوری 3) سلطنت طلب بودن گروههای مزبور و مخالفت آنها با هر شکل دیگری از حکومت 4) نگرانی از قدرتیابی بیشتر رضاخان و برقراری دیکتاتوری توسط او تحت نام جمهوری 153- کدام مورد سبب تشدید بحران یها اقتصادی و سیاسی در اواخر دهه ۱۳۳۰)۴۰ ـ۱۳۳۷) در ایران شد؟  1) قطع کمک یها مالی خارجی و کاهش درآمدهای نفتی 2) فشار آمریکا بر رژیم شاه برای اجرای اصلاحات ارضی و تغییر نخبگان حاکم 3) افزایش کسری موازنه پرداختها و یبده یها خارجی و فساد مالی هیأت حاکمه 4) چیه کدام  154- دلیل اختلاف نهضت آزادی با جبهه ملی در سال ۱۳۴۰ چه بود؟ 1) مسائل مذهبی 2) اسلامی بودن نهضت آزادی خواهان و تمایل جبهه ملی به سلطنت مشروطه 3) مخالف بودن نهضت آزادی با انقلاب سفید در حالی که جبهه ملی آن را به صورت مشروط پذیرفته بود. 4) مخالفت آزادی با انقلاب سفید در حالی که جبهه ملی آن را به صورت مشروط پذیرفته بود. نظام ها ی سیاسی تطبیقی 211- در کدام کشور دادگاهها از استقلال زیادی برخوردارند؟ 1) چین ۲) هند ۳) مصر ۴) عربستان سعودی -212 توجه به باز خورد منفی موجب ………. نظام یم شود.  1) افزایش داده یها ۲) کاهش داده یها ۳) تضمین بازده ۴) جلوگیری از فروپاشی -213 از نظر پارسونز، کدام دو عامل از عوامل چهارگانه زیر مسئولیت بقای نظام را به عهده دارد؟ 1) سازواری و تطابق با محیط ۲) حفظ الگویی و تطابق فرهنگی 3) حفظ الگویی و توانایی دست یابی به هدف ۴) توانایی دستی یاب به هدف و قدرت سیاسی -214 از نظر هانتینگتون مقایسه نظام یها توسعه یافته و نظام یها یمدر حال زوال تواند ناشی از توازن بـین…………… و …. ……….. نشان یم دهند. 1) خواستها امکانات ۲ ) ساختارهاـ کارکردها ۳ ) فرآیندهاـ کارکردها ۴ ) یورود ها یخروج ها 215- گروهی از اندیشمندان تمایز بین جوامع سنتی و مدرن را در قالب دو مفهوم ………. و ………. است. 1) فردی ـ جمعی ۲) جمعی ـ اجتماعی ۳ ) فرهنگی ـ مدنی ۴) فرهنگی ـ عرفی 216- در نظریه یگرادکارکر ـ ساختاری، هر نظام سیاسی معطوف به دو تحول ………. و ………. است. 1) حقانیت ـ معنویت ۲) دولت سازی ـ ملت سازی 3) حفظ الگویی ـ تغییر انطباقی ۴) مشارکت گرایی ـ توزیع گرایی حقوق الملل عمومی -236 چنانچه یدر اچه یا توسط دو یا چند کشور محاط شده باشد بـرای تعیـین مـرز معمـولاً از کـدام روشیماستفاده ؟شود 1) خط تالوگ ۲) خط میانی ۳) خط مقسم آب ۴) خط الرأس 237- طبق کنوانسیون ۱۹۸۲، منطقه عبارت است از بستر دریا شامل کف دریا و زیر دریا و زیر کف دریا بعـداز: 1) خط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی ۲) حدود قلمرو قضایی ملی 3) دریای سرزمینی ۴) حدود قلمرو قضایی ملی 238- خط تالوگ در اروند رود به کدام یک از صور زیر تعریف شده است؟ 1) خط میانه بهترین آبراه قابل یکشت یران در پا نیی نیتر سطح قابل یکشت یران 2) خط میانه بهترین آبراه قابل یکشت یران در بالاترین سطح قاب یکشت یران  3) خط حاصل از اتصال قیعم نیتر نقاط بستر رودخانه 4) خط القعر بهترین آبراه قیعم نیتر نقاط بستر رودخانه 239- عمل توصیف مورد نظر ماده ۳۹ منشور ملل متحد راجع به تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجـاوزتوسط کدام رکن صورت یم یگ ؟رد 1) توسط دبیر کل ۲) فقط توسط مجمع عمومی  3) فقط توسط شورای امنیت ۴) عملاً توسط شورای امنیت یا مجمع عمومی 240- امروزه کدام موافقت تنامه یا موافق نامه یها نیبـ یالمللـ متضـمن یآزاد یهـا پـنج گانـه یهوانـوردنیب یالملل است؟ 1) کنوانسیون شیکاگو ۲ ۱۹۴۴) موافقت نامه یها ترانزیت و ترافیک هوایی نیب یالملل 3) موافقت نامه یها دوجانبه حمل و نقل هوایی نیب یالملل ۴ ) عهدنامه برمودای یک و دو مورخ ۱۹۴۶ و ۱۹۷۷ سازمانها بین الملل 261- منشور آتلانتیک توسط چه کسانی و با تأکید بر دستی یاب به کدام اهداف صادر شد؟ 1) روزولت و چرچیل ـ تشکیل سازمان ملل، دعوت از کشورها برای مقابله با کشورهای محور و خلع سلاح 2) چرچیل و ترومن ـ دسترسی همه ملل به منابع طبیعی و بازرگانی، حق تعیین سرنوشت و خلع سلاح 3) روزولت و چرچیل ـ حق تساوی ملل در نوع انتخاب حکومت، عدم توسعه طلبی ارضی و خلع سلاح 4) چرچیل و ترومن ـ کمک اقتصادی و بازسازی اروپا پس از جنگ، دسترسی ملتها به منابع اقتصادی و بازرگـانی وعدم توسعه طلبی ارضی -262 مهم نیتر ابتکار ایران در محدودهی مسائل حقوقی در کنفرانس یسانفرانس سکو، کدام است؟ 1) قبول صلاحیت ترافعی دیوان بر حل اختلاف بین دولتها 2) تأکید بر پذیرش بند مربوط به پذیرش صلاحیت اختیاری دیوان 3) دادن رأی مشورتی دیوان نیب یالملل دادگستری به درخواست سازمان یها نیب یالملل 4) تلاش برای ترغیب دولتها مبنی بر ملحق شدن به بند مربوط به پـذیرش صـلاحیت اجبـاری دیـوان نیبـ یالمللـدادگستری تاریخ روابط الملل 286- کدام جنبش در روسیه به«نهضت دسامبریت ها» معروف شد؟ 1) نهضت نهیلیستی ۲ ۱۸۲۰) نهضت انقلابی علیه تزار ۱۸۲۵ 3) نهضت آنارشیستی ۴ ۱۸۴۰) نهضت صلح طلب ۱۸۹۰ -287 استقلال بیشتر کشورهای آمریکای لاتین در چه زمانی اتفاق افتاد و کـدام کنفـرانس اروپـایی بـر آنتأثیرگذار بود؟  1) دهه ۱۶۴۸، کنفرانس وستفالی ۲) دههی ۱۸۱۵ـ۱۸۰۵، کنفرانس وین 3) دههی ۱۸۲۰، کنفرانس ورونا ۴) دههی ۱۹۱۵ـ ۱۹۰۵، کنفرانس یها لاهه -288 استقلال بلژیک از نتایج کدام انقلاب ؟هاست 1) انقلاب یها ۲۳ـ۲ ۱۸۲۲ ) انقلاب یها ۳ ۱۸۳۰ ) انقلاب یها ۴ ۱۸۴۸ ) انقلاب یها ۱۸۷۰ -289 کنفرانس ۱۸۵۶ پاریس به کدام منظور تشکیل شد؟ 1) تحدید قدرت عثمانی ۲) انضمام بوسنی و هرزگوین به اتریش 3) تثبیت شکست روسیه در جنگ یها کریمه ۴) تقسیم اتریش به اتریش و مجارستان تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز  -311 کدام رویکرد یزم نه یها نیب یالملل حل اختلافات میان ایران و عراق و شروع مذاکرات و انعقـاد قـراردادصلح الجزایر را میان دو کشور فراهم کرد؟  )1 خروج آمریکا از ویتنام در زمستان سال ۱۳۵۳ 2) جلسه سران اوپک در الجزایر در اسفند ماه سال ۱۳۵۳ 3) ملاقات شاه و صدام حسین در الجزایر 4) مذاکرات و توافق سران آمریکا و شوروی بر سر اختلافات نیب یالمللـ و منطقـهیا در آذرمـاه سـال ۱۳۵۳ در ولایوستک -312 اصرار حکومت جیمی کارتر به رژیم شاه مبنی بر اجراء سیاست حقوق بشر در ایران به واسطه آن بـودکه ………. .  1) واشنگتن یم توانست با اجراء آن سیاست افکار عمومی را نسبت به رژیم شاه خوش بین نماید. 2) به دلیل نزدیکی شاه با جمهوری خواهـان و کمـک مـالی وی بـه رقیـب جیمـی کـارتر، حکومـت جدیـد آمریکـایم توانست از شاه انتقام بگیرد. 3) سیاست رعایت حقوق بشر بخشی از سیاست خارجی آمریکا بود و مسئله یا نبود که صرفاً در رابطه بـا رژیـم شـاهسابق طراحی شده باشد.  4) واشنگتن یم خواست تا با اجراء آن سیاست از سوی رژیم شاه جلوی گسترش نفوذ جریانات اسلام گـرا را در ایـرانبگیرد.پاسخنامه -1 گزینه . ۳ صحیح است ویلیام فرد کوشایی است با وجود این او دوست دارد اوقات خوبی را داشته باشد. 1) درحالیکه او ۲) اما همچنین او ۳) با وجود این ۴) که او همچنین -2 گزینه ۲ صحیح است. با توجه به اینکه سایر جملهها معنای مناسبی در جمله ینم توانند . داشته باشند  1) برای ۲) اینکه ۳) چه طور ۴) برای -3 گزینه . ۲ صحیح است امروز لیاتومب یها کوچک به اندازه لیاتومب یها بزرگ که عموماً مقدار زیادی بنزین مصرف یم کنند محسوب هستند. دررابطه با صفات تفضیلی(از نوع برابری) از فرمول (as+adjective+as) یماستفاده میکن سـایر یگز نـ ههـا سـاختار درسـتیندارند. -4 گزینه ۲ صحیح است داده (اطلاعات) بر اساس محیط و اطراف تحمیل یم شوند ولی متغیرهای اساسی دیگر مثل درجـه بنـدی سـابقه اعتبـارشخصی، پساندازها و وضعیت تأهل نادی یمده گرفته شود. 1) متغیرها ۲) منابع ۳) اصول ۴ ) معادلات-۵ گزینه . ۴ صحیح است 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “مجموعه آزمون سال های گذشته (علوم سیاسی)  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *