خانه / جدیدترین ها / ماهیـت فقهـی و حقوقـی اهـدای جنیـن و تلقیـح مصنوعـی 26 صفحه word

ماهیـت فقهـی و حقوقـی اهـدای جنیـن و تلقیـح مصنوعـی 26 صفحه word

[ad_1]

فهرست مطالب :

چکیده5

واژگان کلیدی.. 5

مقدمه. 6

1_ کلیـات.. 7

1_1 اهمیت موضوع اهدای جنین. 7

1_2 انواع تلقیح مصنوعی.. 7

1_2_1 تلقیح اسپرم شوهر به همسر. 8

1_2_2 تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش.. 8

1_2_3 تلقیح تخمک زن بیگانه به رحم زن نازا9

1_2_4 تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه وانتقال آن به رحم. 9

1_2_5 ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر و انتقال جنین حاصل به رحم زن بیگانه. 10

1_3 تلقیح مصنوعی در حقوق ایران. 11

2_ اعتبار و ماهیت حقوقی قرارداد اهدای جنین. 12

2_1 اعتبار حقوقی قرارداد اهدای جنین. 13

2 _ 2 ماهیت حقوقی قرارداد اهدای جنین. 14

2 _ 2 _ 1 اعراض… 14

2 _ 2 _ 2 هبه. 15

2 _ 2 _ 3 صلح.. 16

2 _ 2 _ 4 قرارداد خصوصی.. 16

3 _ روابط حقوقی ناشی از اهدای جنین. 17

3 _ 1 نسب طفل متولد از اهدای جنین. 17

3 _ 2 نگهداری و تربیت طفل. 18

3 _3 حرمت نکاح. 19

3 _ 3 _1 حرمت نکاح طفل با والدین واقعی ( ژنتیکی )19

3 _ 3 _ 2 حرمت نکاح کودک حاصل از اهدای جنین با مادر متقاضی.. 20

3-4 نفقه اقارب.. 21

3-5 ارث.. 21

نتیجـه گیـری :23

منـابع. 24

چکیده

یکی از روش های درمان ناباروری ، اهدای جنین به زوجین نابارور است . روشی که مباحث مختلف فقهی و حقوقی همچون قرداد میان طرفین ، نسب و آثار ناشی از آن را به دنبال دارد .آنچه اهدای جنین به دنبال دارد ، ضرورتاً تلقیح مصنوعی سلولهای جنسی است بگونه ای که زن با استفاده از وسائل مصنوعی ، بدون آنکه نزدیکی صورت گیرد باردار شود . در این خصوص آنچه مورد پذیرش قانون گذار واقع شده لقاح تخمک و اسپرم زن و شوهر قانونی و شرعی است .

واژگان کلیدی: زوجین نابارور ، اهدای جنین ، تلقیح مصنوعی

مقدمه

پیشرفت های پزشکی در حوزه ی تولید مثل به اواخر قرن بیستم مربوط می شود . شاید تا 30 سال پیش زوجین نابارور تصور می کردند که دیگر راهی برای بچه دار شدن ندارند و این ناباروری را به منزله انقطاع نسل می دانستند . اما پیشرفت های علم پزشکی و شناسایی درمان ناباروری از تحریک تخمک گذاری تا اهدای گامت ، اهدای جنین و رحم جایگزین امکان درمان بیشتر ناباروری ها را فراهم ساخت .

1_ کلیـات

1_1 اهمیت موضوع اهدای جنین

بر اسا س مطالعات تعداد قابل ملاحظه ای از افراد در جهان نوعی ناباروری را تجربه می کنند این وضعیت به این دلیل که هر زوج مبتلا برای حل آن وقت و هزینه زیادی را صرف می کند و اطرافیان خود را نیز تحت تاثیر قرار می دهد از جنبه روانی _ اجتماعی اهمیت خاصی پیدا کرده است ، بویژه در کشورهایی که نرخ ناباروری بالا بوده و باروری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ویژگی خاصی داشته باشد.

منـابع

1 – قرآن کریم

2 – آخوندی ، محمد مهدی ، جنبه های روانی و اجتماعی ناباروری ، فصل نامه باروری ، تهران ، تابستان 1380

3 – جعفر زاده ، میر قاسم ، وضعیت به کار گیری روش های نوین باروری کمکی در تولید مثل انسانی ، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات سمت و پژوهشکده ابن سینا ، 1385

4 – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 5 ، چاپ سوم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1386

5 – حرم پناهی ، محسن ، تلقیح مصنوعی ، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ، چاپ دوم ، تهران ، پژوهشکده ابن سینا ، 1382

[ad_2]

این محصول “ماهیـت فقهـی و حقوقـی اهـدای جنیـن و تلقیـح مصنوعـی 26 صفحه word “توسط پورتال ایران فایل از فروشگاه های مختلف جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *