خانه / جدیدترین ها / ماهیـت فقهـی و حقوقـی اهـدای جنیـن و تلقیـح مصنوعـی 26 صفحه word
به علت تغییر حداقل مبلغ قابل پرداخت ، بانک ملی از تاریخ  1395/08/25 اجازه پرداخت اینترنتی زیر مبلغ 5000 تومان را به دارندگان کارت بانک ملی در اینترنت نمی دهد  اگر محصولی را بخواهد خرید کند که مبلغ آن کمتر از 5000 تومان است پرداخت توسط بانک ملی انجام نمی شود.  باید از سایر کارت های بانکی استفاده کنید.

ماهیـت فقهـی و حقوقـی اهـدای جنیـن و تلقیـح مصنوعـی 26 صفحه word

فهرست مطالب :

چکیده5

واژگان کلیدی.. 5

مقدمه. 6

1_ کلیـات.. 7

1_1 اهمیت موضوع اهدای جنین. 7

1_2 انواع تلقیح مصنوعی.. 7

1_2_1 تلقیح اسپرم شوهر به همسر. 8

1_2_2 تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش.. 8

1_2_3 تلقیح تخمک زن بیگانه به رحم زن نازا9

1_2_4 تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه وانتقال آن به رحم. 9

1_2_5 ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر و انتقال جنین حاصل به رحم زن بیگانه. 10

1_3 تلقیح مصنوعی در حقوق ایران. 11

2_ اعتبار و ماهیت حقوقی قرارداد اهدای جنین. 12

2_1 اعتبار حقوقی قرارداد اهدای جنین. 13

2 _ 2 ماهیت حقوقی قرارداد اهدای جنین. 14

2 _ 2 _ 1 اعراض… 14

2 _ 2 _ 2 هبه. 15

2 _ 2 _ 3 صلح.. 16

2 _ 2 _ 4 قرارداد خصوصی.. 16

3 _ روابط حقوقی ناشی از اهدای جنین. 17

3 _ 1 نسب طفل متولد از اهدای جنین. 17

3 _ 2 نگهداری و تربیت طفل. 18

3 _3 حرمت نکاح. 19

3 _ 3 _1 حرمت نکاح طفل با والدین واقعی ( ژنتیکی )19

3 _ 3 _ 2 حرمت نکاح کودک حاصل از اهدای جنین با مادر متقاضی.. 20

3-4 نفقه اقارب.. 21

3-5 ارث.. 21

نتیجـه گیـری :23

منـابع. 24

چکیده

یکی از روش های درمان ناباروری ، اهدای جنین به زوجین نابارور است . روشی که مباحث مختلف فقهی و حقوقی همچون قرداد میان طرفین ، نسب و آثار ناشی از آن را به دنبال دارد .آنچه اهدای جنین به دنبال دارد ، ضرورتاً تلقیح مصنوعی سلولهای جنسی است بگونه ای که زن با استفاده از وسائل مصنوعی ، بدون آنکه نزدیکی صورت گیرد باردار شود . در این خصوص آنچه مورد پذیرش قانون گذار واقع شده لقاح تخمک و اسپرم زن و شوهر قانونی و شرعی است .

واژگان کلیدی: زوجین نابارور ، اهدای جنین ، تلقیح مصنوعی

مقدمه

پیشرفت های پزشکی در حوزه ی تولید مثل به اواخر قرن بیستم مربوط می شود . شاید تا 30 سال پیش زوجین نابارور تصور می کردند که دیگر راهی برای بچه دار شدن ندارند و این ناباروری را به منزله انقطاع نسل می دانستند . اما پیشرفت های علم پزشکی و شناسایی درمان ناباروری از تحریک تخمک گذاری تا اهدای گامت ، اهدای جنین و رحم جایگزین امکان درمان بیشتر ناباروری ها را فراهم ساخت .

1_ کلیـات

1_1 اهمیت موضوع اهدای جنین

بر اسا س مطالعات تعداد قابل ملاحظه ای از افراد در جهان نوعی ناباروری را تجربه می کنند این وضعیت به این دلیل که هر زوج مبتلا برای حل آن وقت و هزینه زیادی را صرف می کند و اطرافیان خود را نیز تحت تاثیر قرار می دهد از جنبه روانی _ اجتماعی اهمیت خاصی پیدا کرده است ، بویژه در کشورهایی که نرخ ناباروری بالا بوده و باروری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ویژگی خاصی داشته باشد.

منـابع

1 – قرآن کریم

2 – آخوندی ، محمد مهدی ، جنبه های روانی و اجتماعی ناباروری ، فصل نامه باروری ، تهران ، تابستان 1380

3 – جعفر زاده ، میر قاسم ، وضعیت به کار گیری روش های نوین باروری کمکی در تولید مثل انسانی ، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات سمت و پژوهشکده ابن سینا ، 1385

4 – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 5 ، چاپ سوم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1386

5 – حرم پناهی ، محسن ، تلقیح مصنوعی ، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ، چاپ دوم ، تهران ، پژوهشکده ابن سینا ، 1382

این محصول “ماهیـت فقهـی و حقوقـی اهـدای جنیـن و تلقیـح مصنوعـی 26 صفحه word “توسط پورتال ایران فایل از فروشگاه های مختلف جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *