خانه / زمین شناسی / زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

دانلود رایگان زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی “را از ایران فایل دانلود نمایید.

زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

زیست-شناسی-محیطی-رشته-زمین-شناسیزیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحیفصل اول:مفهوم زمین شناسی زیست محیطیمقدمهزمین شناسی زیست محیطی به عبارتی رابطۀ بین انسان و زمین، چگونگی تأثیر فرایندهای زمینی بر روی انسـان و نیـزآثار فعالیتهای انسان را بر روی زمین بررسی می کند. فرایندهای زمین شناسی، به طور روزمره هر نوع زیستی را تحتتأثیر قرار می دهد. بعضی از این فرایندها نظیر زمین لرزه، لغزش زمین و وقوع سیل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالی کـهبعضی دیگر آنچنان محسوس نیستند. فرایندهای نامحسوس را می توان در نقش شکلگیری و تشکیل کـوههـا، تغییـراتآب و هوا و شرایط اقلیمی یا در نقش فعالیتهای آتشفشانی در تغییرات شیمیایی اتمسفر در نظر گرفت.وجود انسان در روی کره زمین به طور اساسی به منابع زمین نظیر آب، خاک، هوا و فلزات و کانیها و حتی انرژی حاصلهاز زمین بستگی دارد. در حین بهره برداری و استفاده از این مواد، انسان به صورت بخشی از چرخۀ زمینشناسـی درمـی-آید. این امر بدان معنی است که انسان موجب جابهجایی مواد، ایجاد ضایعات و تجزیۀ چرخۀ بیوژئوشیمیایی طبیعی مـیشود. بنابراین در اثر تغییراتی که انسان در سیستم طبیعی اطراف خود ایجاد میکند، تغییراتی نیـز در سیسـتم پیرامـونوی به وجود میآید که در نهایت بر روی کیفیت زیست انسان و نیز موجودات زنده دیگر اثر میگذارد.مطالعه و بررسی تمام این عوامل و چگونگی عملکرد سیستم زمین و نیز نحـوه اثرگـذاری آن بـر روی زیسـت، در حیطـۀزمین شناسی زیست محیطی بررسی می شود.از دیرباز زمین شناسی تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسیم بندی شده است:۱- زمین شناسی فیزیکی معمولاً به درک فرایندهایی که در روی زمین و درون آن عمل می کنند و نیز مطالعـۀ مـوادیکه در این فرایندها نقش دارند میپردازد. عواملی که باعث بروز فعالیت آتشفشانی، زمین لرزهها و زمین لغزش میشـوند،از جمله این فرایندها میباشند، در حالی که مواد درگیر در حین عملکرد این فرایندها شامل خاکها، رسوبات، سنگهـا،هوا و آب هستند.۲- زمین شناسی تاریخی که به مراحل زمانی وقوع حوادث زمین شناسی در گذشته میپردازد. این بخش در مورد زمـانتشکیل اقیانوسها، ظهور دایناسورها، برخاستن رشته کوهها و پیدایش گیاهان مطالعه میکند.زمین شناسی زیست محیطی شامل طیف گستردهای است که بسیاری از اهداف زمین شناسی فیزیکی و تاریخی را در برمیگیرد. تأکید این علم بر درک فرایندهای زمینی و مواد درگیر و تأثیرات آنها بر روی زیست و محیط مـیباشـد.نمونه سوالات تستی۱- کدام یک از فعالیت های انسانی میزان حمل مواد توسط رودخانه ها به دریاها را افزایش داده است؟۱) کشاورزی ۲) ساختمان سازی۳) جاده سازی ۴)معدن کاری و کشاورزی۲- چرا تغییرات سطح زمین روی قسمتهای دیگر آن نیز اثر می گذارد؟۱) زیرا زمین یک سیستم دینامیک است. ۲) زیرا زمین یک سیستم همگن و بسته است.۳) زیرا در زمین مواد قابل تجدید شدن نیستند. ۴) هیچ کدام۳- چرا انسان به زمین نیازمند است؟۱) زیرا انسان بر روی زمین تأثیر می گذارد.۲) زیرا انسان بر روی زمین زندگی می کند.۳) زیرا تمام مواد مورد نیاز انسان از زمین تأمین می شود.۴) هیچ کدام۴- کدام یک از ویژگیهای سیستم زمین نیست؟۱) زمین یک سیستم همگن و بسته است.۲) زمین دارای محدودیت منابع است.۳) زمین به عنوان یک سیستم طبیعی مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است.۴) همه موارد از ویژگیهای آن است.۵- کدام یک از منابع زیر در طول عمر انسان تجدیدپذیرند؟۱) نفت ۲) زغال سنگ ۳) آبهای زیرزمینی ۴) خاکپاسخنامه سوالات تستی۱- گزینه ۴ صحیح است.۲- گزینه ۲ صحیح است.۳- گزینه ۳ صحیح است.۴- گزینه ۴ صحیح است.۵- گزینه ۳ صحیح است.

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *