خانه / حسابداری / دانلود پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردب

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردب

دانلود رایگان دانلود پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردب ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردب “را از ایران فایل دانلود نمایید.

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردب

دانلود-پایان-نامه-بررسی-قابلیت-گزارشگری-مطلوب-سیستم-اطلاعات-حسابداری-شهرداری-های-استان-اردبدانلود پایان نامه با موضوع بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیلنوع فایل : Word تعداد صفحات : ۱۵۰فهرست مطالبـ چکیده فصل اول : کلیات پژوهش۱ـ۱ـ دیباچه . . ۳۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش..۴۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. . .۵۱ـ۴ـ اهداف پژوهش . . . . . .۶۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش .. .۷۱ـ۶ـ روش پزوهش. . . ۷۱ـ۷ـروش جمع آوری اطلاعات ..۸۱ـ۸ـ قلمرو پژوهش . .۸۱ـ۹ـ متغیر های پژوهش. ۱۰۱ـ۱۰ـ محدودیت های پژوهش. .۱۰۱ـ۱۱ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی ..۱۰۱ـ۱۲ـ ساختار پژوهش . . ۱۳فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی 2ـ۱ـ۱ـ دیباچه . .  . .152ـ۱ـ۲ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی . . .. .۱۷۲ـ۱ـ۳ـ تعریف گزارشگری مالی. . ۱۹۲ـ۱ـ۴ـ اهداف گزارشگری مالی . . .۱۹۲ـ۱ـ۵ـ گزارشگری مالی در ایران . . ۲۱۲ـ۱ـ۶ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک.  .232ـ۱ـ۷ـ استفاده کنندگان از گزارشگری مالی …۲۴۲ـ۱ـ۸ـ امکان ارتقا گزارشگری مالی در ایران . . ۲۵۲ـ۱ـ۹ـ تحولات اساسی در گزارشگری . . ۲۷۲ـ۱ـ۱۰ـ واحد گزارشگری مالی . . ۲۹۲ـ۱ـ۱۱ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل. . . . ۳۰۲ـ۱ـ۱۲ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی. . .۳۱۲ـ۱ـ۱۳ـ محدودیت های گزارشگری مالی . . .۳۲۲ـ۱ـ۱۴ـ گزارشگری مالی دولتی. . .۳۴۲ـ۱ـ۱۵ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی. . .۳۶۲ـ۱ـ۱۶ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی. . . .۳۶۲ـ۱ـ۱۷ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی . . . ۳۹۲ـ۱ـ۱۸ـ مبانی حسابداری دولتی. . . . ۳۹۲ـ۱ـ۱۹ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی .  . 392ـ۱ـ۲۰ـسامانه حسابداری حساب مستقل  .. 412ـ۱ـ۲۱ـ انواع حسابهای مستقل .  .422ـ۱ـ۲۲ـ ارزیابی عملکردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی .  .44گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها 2ـ۲ـ۱ـ شهرداری ها بحث نظری. . . .۴۶۲ـ۲ـ۲ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران. . .۴۸۲ـ۲ـ۳ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی. .۵۱۲ـ۲ـ۴ـ استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها . . . .۵۲۲ـ۲ـ۵ـ خصوصیات ، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری ها. . .۵۴۲ـ۲ـ۶ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری. . .۵۶۲ـ۲ـ۷ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه. .۵۹۲ـ۲ـ۸ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها . .۶۶۲ـ۲ـ۹ـ حسابداری بودجه . . .۶۸گفتار سوم : پیشینه پژوهش 2ـ۳ـ۱ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری های استان کردستان و آذربایجانغربی . .۶۹۲ـ۳ـ۲ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران. . . . .۷۰۲ـ۳ـ۳ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی .  . .712ـ۳ـ۴ـ گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی آن در ایران.۷۲فصل سوم : روش شناسی پژوهش 3ـ۱ـ دیباچه . .. . .۷۵۳ـ۲ـ جامعه آماری . . .۷۵۳ـ۳ـ تعیین حجم نمونه. .۷۷۳ـ۴ـ متغیرهای پژوهش . . .۸۰۳ـ۵ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه. .. ..۸۰۳ـ۶ـ روش پژوهش . . . . . . .۸۱۳ـ۷ـ روش گردآوری اطلاعات .  .833ـ۸ ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات. .  . .843ـ۹ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش.  . .843ـ۹ـ۱ـ روایی پرسشنامه . . .. .۸۴۳ـ۹ـ۲ـ پایایی ابزار پژوهش . . . . .۸۶۳ـ۱۰ـ آماره آزمون . .۸۷فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها۴ـ۱ـ دیباچه .  .904ـ۲ـ توصیف نمونه آماری.  . .914ـ۲ـ۱ـ جنسیت. . .۹۲۴ـ۲ـ۲ـ میزان تحصیلات ..۹۳۴ـ۲ـ۳ـ رشته تحصیلی .. .۹۳۴ـ۲ـ۴ـ سابقه خدمت . .۹۴۴ـ۲ـ۵ـ سمت سازمانی . .۹۴۴ـ۳ـ آزمون فرضیه ها . . .۹۵۴ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیه اول . . . .۹۵۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضیه دوم . .۹۸۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضیه سوم. ..۱۰۱۴ـ۴ـ فرضیه اصلی . ..۱۰۴۴ـ۵ـ نتیجه گیری . .۱۰۶فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش۵ـ۱ـ دیباچه . . .۱۰۸۵ـ۲ـ نتیجه گیری .  .1095ـ۳ـ پیشنهادها . .۱۱۱۵ـ۳ـ۱ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش .۱۱۱۵ـ۳ـ۲ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی ..۱۱۳منابع ..۱۱۴فهرست جداول۱-۱ مقایسه گزارشگری سنتی و گزارشگری نوین ۲۸۱-۳ تعداد کارکنان مورد نظر …………. ۷۶۲-۳ پرسشنامه، توزیع شده ……………. ۷۸۱-۴ جنسیت ………………………… ۹۲۲-۴ توزیع فراوان نمونه برحسب میزان تحصیلات ۹۳۳-۴ توزیع فراوانی رشته تحصیلی ………. ۹۳۴-۴ توزیع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت ۹۴۵-۴ توزیع فراوانی بر اساس سمت سازمانی .. ۹۴۶-۴ نتایج آزمون فرضیه اول ………….. ۹۷۷-۴ نتایج آزمون فرضیه دوم …………. ۱۰۰۸-۴ نتایج آزمون فرضیه سوم …………. ۱۰۳۹-۴ جمع بندی یافته‌های پژوهش ……….. ۱۰۶٫٫

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردب  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *