خانه / zepo / دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی

دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی[ad_1]

» :: دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی
http://3sot.zepo.ir/ فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول – کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۲
-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
-۲ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۳ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۴
-۴ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۴
-۵ نوآوری های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۶ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم –پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۷
فصل سوم – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۸
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)…………………………………………………………………………… ۹
بخش اول:پیشینه تاریخی،جایگاه و سیر تحولات دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی
وصلاحیت آن ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
-۱ پیشینه تاریخی وجایگاه دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی………………… ۱۱
۱-۱ – پیدایش دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی…………………………….. ۱۱
۲-۱ – جایگاه قانونی دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی……………………. ۱۲
-۲ سیر تحولات دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی و مبانی صلاحیت آن.. ۱۵
-۱-۲ سیرتحولات دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی از نظر صلاحیت ،
آیین دادرسی و تشکیلات قضایی…………………………………………………………………… ۱۶
-۲-۲ مبانی موجد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی…. ۲۵
-۱- احکام حکومتی در ایجاد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ ۲-۲
. قانون اساسی…………………………………………………………………………………………….. ۲۵
-۲- مبانی قانونی در ایجاد دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی……. ۲۸ ۲-۲
-۳- ابلاغ قضایی خاص ریاست قوه قضائیه………………………………………………………… ۳۰ ۲-۲
بخش دوم : انواع احکام صادره در دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی و چگونگی
تجدید نظر در آنها…………………………………………………………………………………………… ۳۲
-۱ احکام حکومتی و چگونگی تجدید نظر در آن…………………………………………………………… ۳۳
۱۳۶۸ حضرت امام (ره)وچگونگی /۲/ ۱۳۵۷ و ۹ /۱۲/ -۱- احکام صادره در راستای فرمان ۹ ۱
. تجدیدنظردر آنها……………………………………………………………………………………………. ۳۴
-۱- روند صدور احکام…………………………………………………………………………. ۳۴ ۱-۱
-۲- چگونگی تجدید نظر در احکام صادره با توجه به قطعیت آنها………………… ۳۶ ۱-۱
۳-۱-۱ – نمونه ای از رای صادره در موضوع مطرح شده……………………………………… ۳۸
۱۳۷۰ مقام معظم رهبری و /۷/ ۱۳۶۸ و ۱۷ /۰۶/ -۲- احکام صادره در راستای فرمان ۱۶ ۱
چگونگی تجدیدنظر در آنها……………………………………………………………………………….. ۳۹
-۱- روند صدور احکام…………………………………………………………………………….. ۳۹ ۲-۱
-۲- چگونگی تجدید نظر در احکام صادره با توجه به قطعیت آنها…………………… ۴۰ ۲-۱
-۳- انواع احکام صادره ……………………………………………………………………………. ۴۰ ۲-۱
-۱-۳- حکم مصادره اموال ………………………………………………………………… ۴۰ ۲-۱
-۲-۳- حکم به تملیک اموال ……………………………………………………………….. ۴۱ ۲-۱
-۳-۳- حکم فروش اموال …………………………………………………………………… ۴۱ ۲-۱
-۴-۳- حکم به اخذ خمس یا دو خمس ……………………………………………….. ۴۲ ۲-۱
-۵-۳- حکم به اخذ حق سرپرستی (با اخذ خمس یا بدون اخذ خمس) ……… ۴۲ ۲-۱
-۶-۳- حکم به رفع توقیف و سرپرستی ………………………………………………… ۴۳ ۲-۱
-۷-۳- حکم به قبول مصالحه ………………………………………………………………. ۴۴ ۲-۱
-۲ انواع احکام صادره در راستای صلاحیت قانونی دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون
اساسی ونحوه تجدید نظر آن ها ……………………………………………………………………………………………… ۴۴
-۱-۲ احکام صادره در راستای اصل ۴۹ قانون اساسی ……………………………………………………… ۴۵
-۱- روند صدور احکام…………………………………………………………………………………………….. ۴۵ ۱-۲
-۲- چگونگی تجدید نظر در احکام صادره با توجه به قطعیت آن ……………………………………. ۴۶ ۱-۲
-۳- انواع احکام صادره ……………………………………………………………………………………………. ۴۷ ۱-۲
-۱-۳- مصادره (استرداد) اموال به نفع بیت المال (دولت) ……………………………………….. ۴۷ ۱-۲
-۲-۳- حکم به استرداد حقوق و مزایا …………………………………………………………………… ۴۸ ۱-۲
-۳-۳- حکم به تخمیس اموال مخلوط به حرام ………………………………………………………. ۴۸ ۱-۲
-۴-۳- حکم به تسویه دیون دولتی و بانکی محکوم علیه و شرکتهای متعلق به آنان از محل ۱-۲
اموال و دارایی شرکت و اموال شخصی محکوم علیه …………………………………………………….. ۴۹
۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۷۱/۱۲/ -۲-۲ احکام صادره در اجرای رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲
-۱-۲- قلمرو شمول رأی وحدت رویه ۵۸۱ از نظر انواع احکام صادره …………………………… ۵۰ ۲
-۱-۱- قلمرو شمول رأی وحدت رویه ۵۸۱ از نظر انواع احکام صادره با توجه به مفاد ۲-۲
. قانونی آن ………………………………………………………………………………………………. ۵۰
-۲-۱- قلمرو شمول رأی وحدت رویه ۵۸۱ از نظر انواع احکام صادره با توجه به رویه ۲-۲
. عملی در محاکم مربوطه …………………………………………………………………………… ۵۱
-۲- صلاحیت محلی دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در اجرای رأی وحدت رویه ۲-۲
۵۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۷۱/۱۲/ ۵۸۱ مورخ ۲ .
-۳-۲- قلمرو حکم مصادره نسبت به اموال محکوم علیه جهت تشخیص دایره شمول اموال ۲
۵۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ( . مصادره شده (رأی وحدت رویه ۵۸۱
-۴- نمونه ای از رای صادره در موضوع مطرح شده …………………………………………………….. ۶۲ ۲-۲
-۵- قلمرو شمول رأی وحدت رویه ۵۸۱ از نظر خواسته اشخاص ثالث …………………………… ۶۲ ۲-۲
–۱-۵- قلمرو مشمول رأی از نظر خواسته اشخاص ثالث با توجه به مفاد قانونی آن …….. ۶۲ ۲-۲
-۲-۵- قلمرو مشمول رأی از نظر خواسته اشخاص ثالث با توجه به رویه عملی درمحاکم ۲-۲
. مربوطه …………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳-۵-۲-۲ – نمونه ای از رأی صادره در موضوع مطرح شده …………………………………………….. ۶۵
-۶- روند صدور حکم در اجرای رأی وحدت رویه ۵۸۱ و تجدید نظر آن ………………………… ۶۶ ۲-۲
-۱-۶- روند صدور احکام در اجرای رأی وحدت رویه ۵۸۱ وتجدید نظر آن ……………….. ۶۶ ۲-۲
۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ -۲-۶- چگونگی تجدید نظر در آرای صادره در اجرای رأی وحدت رویه ۵۸۱ ۲-۲
۳-۶-۲-۲ – نمونه از رأی صادره در موضوع مطرح شده …………………………………………………. ۶۸
-۳ احکام صادره در رابطه با جعل اسناد بموجب ابلاغ قضایی خاص و نحوه تجدیدنظر درآن………. ۷۱
بخش سوم : مصادیق اشخاص ثالث ووضعیت حقوق و نحوه ورود آنان جهت تثبیت حقوق
۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۶۸/۶/ خود مرتبط با اموال مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و فرمان ۱۶
-۱ مصادیق اشخاص ثالث در دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی ……………….. ۷۶
۱-۱ – اقارب محکوم علیه …………………………………………………………………………………………… ۷۷
۲-۱ – ثالث غیر اقارب(اشخاص حقیقی و حقوقی) …………………………………………………………. ۷۸
-۲ وضعیت حقوق و نحوه اعتراض اشخاص ثالث…………………………………………………………………. ۸۲
۱-۲ -وضعیت حقوق و نحوه اعتراض اقارب محکوم علیه جهت استیفای حقوق خود مرتبط با اموال
مصادره شده …………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
-۱- حق نفقه برای اقارب محکوم علیه (افراد واجب النفقه) ……………………………………… ۸۳ ۱-۲
-۲- مهریه زوجه و جهیزیه دختر یا یکی از بستگان …………………………………………………. ۸۶ ۱-۲
-۳- حقوق ارثیه و دارایی شخصی اقارب محکوم علیه ……………………………………………. ۸۸ ۱-۲
-۱-۳- حقوق ارثیه اقارب…………………………………………………………………………….. ۸۸ ۱-۲
-۲-۳- دارایی شخصی اقارب…………………………………………………………………………. ۸۹ ۱-۲
۲-۲ -وضعیت و تثبیت حقوق متعلق به دولت و کارخانجات دولتی یا موسسات وابسته به دولت…. ۹۱
-۳-۲ وضعیت حقوق و نحوه اعتراض سایر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی باتوجه به تاریخ
۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . رأی وحدت رویه ۵۸۱
-۱- وضعیت حقوق و نحوه ورود اشخاص ثالث قبل از رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۳-۲
۹۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۷۱/۱۲/۲ .
۹۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ -۱-۱- نحوه ورود اشخاص ثالث قبل از رأی وحدت رویه ۵۸۱ ۳-۲
۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ -۲-۱- وضعیت حقوق ا شخاص ثالث قبل از رأی وحدت رویه ۵۸۱ ۳-۲
-۳-۱- روند اجرای حکم بنفع اشخاص ثالث نسبت به اموال موضوع اصل ۴۹ قانون . ۳-۲
۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۱ قبل از رأی وحدت رویه ۵۸۱ /۶/ . اساسی و فرمان ۱۶
۱۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ -۲- نحوه ورود و وضعیت حقوق اشخاص ثالث بعد از رأی وحدت رویه ۵۸۱ ۳-۲
-۱-۲- نحوه ورود اشخاص ثالث جهت طرح دعوی و استیفای ………………….. ۱۰۰ ۳-۲
-۱-۱-۲- از طریق دادخواست حقوقی در اجرای رأی وحدت ۳-۲
۱۰۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . رویه ۵۸۱
-۲-۱-۲- مطرح نمودن حقوق مورد ادعا با عرض حال (درخواست مکتوب) ۳-۲
. از طریق اجرای احکام …………………………………………………… ۱۰۲
-۳-۱-۲- از طریق ارجاع مستقیم ریاست کل دادگاه های انقلاب اسلامی ۳-۲
. ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی ……………………………………………. ۱۰۴
-۲- وضعیت حقوق اشخاص ثالث……………………………………………………….. ۱۰۵ ۲-۳-۲
-۱-۲-۲- قبل از تاریخ توقیف اموال محکوم علیه ……………………………. ۱۰۵ ۳-۲
-۲-۲- بعد از تاریخ توقیف و مصادره اموال محکوم علیه ……………… ۱۰۹ ۲-۳-۲
-۳-۳- نمونه ای از رای صادره در موضوع بحث شده ……………………………………………………….. ۱۱۲ ۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
ضمایم و پیوست ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸


دادگاه , های , ویژه , اصل , ۴۹ , قانون


[ad_2]


این محصول “دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک دانلود زیر مراجعه کنید
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *