خانه / کشاورزی و زراعت / جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

دانلود رایگان جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی “را از ایران فایل دانلود نمایید.

جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه-سبزی-کاری-(علوم-باغبانی)رشته-کشاورزیجزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی  توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  فصل اول : کلیات   اهمیت سبزیها از نظر فیزیولوژی تغذیه:  بدن انسان جهت ادامه فعالیتهای حیاتی خود احتیاج به تعداد زیادی عناصر مختلف بصـورت ترکیبـات غـذایی دارد. بـاتوجه به دانش تغذیه امروزه در حدود ۵۰ تا ۶۰ ماده مختلف است که باید بطور مرتب وارد بدن انسـان شـود زیـرا بـدنانسان قادر نیست بهوسیله متابولیسم داخلی خود این مواد را بسازد. یک غذای کامل باید این مواد را با توجه بـه شـرایطزندگی و نوع کار انسان به مقدار مختلف و بصورت هم آهنگ دارا باشد تا بدن سالم و فعال باقی بماند. بدیهی اسـت کـههر نوع تغییر اندک و یا کمبود هر یک از مواد ضروری باعث صدمات سنگین جسمانی و بیماریهای مختلف خواهد شد.  طبقه بندی و شناسائی سبزیها  برای شناخت بهتر سبزیها، علاوه بر طبقهبندیهایی که براساس خواص گیاهشناسی، نیازهای متفاوت حرارتی و یـا از نظـر زمان و روشهای مختلف کاشت انجام میگیرد، گروه بندی دیگری براساس قسمتهای قابـل مصـرف سـبزیها نیـز معمـول است. این نوع طبقهبندی کاربردیترین نوع طبقهبندی سبزیها است. برای فراگیری روشهای پرورش سبزیها سادهترین ومفیدترین طبقه بندی شناخته شده است، سبزیهای مختلف با توجه به قسمتهای مصرفی آنها به صورت زیر طبقـه بنـدی میشوند:  1- سبزیهای میوهای و دانهای: مانند گوجه فرنگی، بادنجان، فلفل ریز و فلفل دلمهای، خیار، خیار چنبر، خربزه و طالبی ،هندوانه، انواع کدوها، لوبیا سبز، نخود فرنگی، باقلا و ذرت شیرین (بلال)  2- سبزیهای برگی: مانند اسفناج، جعفری، کاهو، شبت، شاهی، گشنیز، مـرزه شـیکوره و انـدیو، نعنـاع، ترخـون، چغنـدر برگی، کرفس و کرفس دمبرگی ۳- سبزیهای ریشهای و غدهای: مانند هویج، ترب و تربچه، چغندر سالادی( لبویی) شلغم، سیب زمینی و کرفس غدهای علاوه بر طبقهبندی فوق میتوان تعدادی از سبزیهایی را که با روشهای مشابهای پرورش داده میشوند و یا از نظر شرایطتولید با بقیه سبزیها تفاوتهای ویژهای دارند بصورت زیر گروه بندی کرد:  1- سبزیهای دائمی: مانند مارچوبه که از ساقه آن استفاده میشود، آرتیشو که براکتههـای گوشـتی آن خـوردنی اسـت و ریواس که از دمبرگ آن استفاده میشود. 2- کلمها: شامل کلم پیچ، کلم گل، کلم بروکلی، کلم دکمهای، کلم قمری و کلم چینی ۳- سبزیهای پیازی: مانند پیاز خوراکی، پیازچه، سیر، موسیر، تره ایرانی، و تره فرنگی ۴- قارچهای خوراکی: شامل قارچ دکمهای و قارچ صدفیفصل دوم: سبزیکاری   شرایط سبزیکاری:  1- شرایط طبیعی: برای کشت و پرورش سبزی باید منطقهای را انتخاب نمود که دارای شرایط آب و هوایی مناسب و مساعد جهـت رشـد و نمو گیاهان باشد. چون سبزیهای مختلف از نظر مقاومت به گرما و سرما و یا اسـتقامت در مقابـل خشـکی هـوا متفـاوت میباشند باید با مطالعه در خواص بیولوژیکی آنها منطقه مناسب کشت و پرورش یک و یا چند نـوع سـبزی را کـه دارایخواستههای یکسان هستند مشخص نمود مثلاً برای پرورش انواع کلم، کرفس، کاهو مناطقی انتخاب میشـوند کـه دارایآب و هوای معتدل و مربوط باشند در حالیکه گوجه فرنگی در نقاطی که دارای آب و هوای گرم و خشک بوده و تابسـتانطولانی دارند بهتر رشد میکند. بطور کلی آب و هوا و عوامل تشکیل دهنده آن یعنی نـور، درجـه حـرارت و رطوبـت دربسیاری از اعمال حیاتی گیاه اثر کرده و بر کیفیت و مقدار عملکرد سبزیها دخالت مینماید.  مجموعه تست سبزی کاری  خیار  1- پروتاندری چیست و در چه سبزیهایی وجود دارد؟ 1) رسیدن مادگی قبل از رسیدن دانه گرده و در کرفس وجود دارد. 2) رسیدن دانه گرده قبل از رسیدن مادگی و در پیاز وجود دارد.۳) همزمان رسیدن دانه گرده و مادگی و در تره فرنگی وجود دارد۴) همزمان نرسیدن دانه گرده و مادگی و در کاهو و خیار وجود دارد.  2-در چه شرایطی بوته خیار تولید گلهای ماده بیشتری میکند ؟  1) درجه حرارت کم و طول روز کوتاه ۲) درجه حرارت زیاد و طول روز کوتاه ۳) درجه حرارت زیاد و طول روز بلند ۴) درجه حرارت کم و طول روز بلند  3- چرا میوههای خیار تتراپلوئید کمتر تلخ میشوند؟ 1) چون دارای رشد و نمو بیشتری هستند. 2) چون درصد آب بیشتری دارا بوده و در مقابل کم آبی مقاوم هستند. ۳) زیرا ساقه آنها دارای انشعابات بیشتری بوده و زود رس میباشند.۴) زیرا درصد آب کمتری داشته و شرایط محیطی را بهتر تحمل میکنند.  4-خیارهایی که دارای گلهای gynoecious میباشند کدامند؟ 1) تماماً گلهای ماده دارند و تهیه هیبرید نسل اول آنها ساده است.  2) تماماً گلهای نر دارند و تهیه هیبریدنسل اول آنها ساده است. ۳) فقط گلهای نر دارند و تهیه هیبدید نسل اول آنها ساده نیست.۴) گلهای نر و ماده دارند و تهیه هیبدید نسل اول آنها ساده است.  5- هر چه تعدادمیان گرهها تا اوایل گل ماده در خیار:۱) کمتر باشد، زود رستر است. ۲) بیشتر باشد زود رستر است.۳) کمتر باشد دیررستراست. ۴) کمتر باشد تاثیری در زود رس و یا دیررس شدن خیار ندارد. «۳۵۶» مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی   پاسخ  1 -1- پروتاندری نوعی دیکو گامی است و در پیاز وجود دارد. 1 -2- به طور کلی درخیار طول روز بلند و درجه حرارت بالا و اسید جیبرلیک GA3 تعداد گلهای نر را افزایش میدهندولی طول دوره کوتاه C درجه حرارت کم و اتیلن تعداد گلهای ماده را افزایش میدهد. ۲ -۳ ۱ -۴ ۱ -۵ 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *