خانه / فنی و مهندسی / جزوه آموزشی PLC S7

جزوه آموزشی PLC S7

دانلود رایگان جزوه آموزشی PLC S7 ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه آموزشی PLC S7 “را از ایران فایل دانلود نمایید.

در سیسـتمهـای اتوماسـیون وظیفـه اصـلی کنتـرل بـر عهـده PLCاسـت کـه بـا گـرفتن اطلاعـات از طریـق ترمینالهـایورودی، وضــعیت ماشــین را حــس کــرده و نســبت بــه آن پاســخ مناســبی بــرای ماشــین فــراهم مــیکنــد. امکــان تعریــفمـدهای مختلـف بـرای ترمینالهـای ورودی/خروجـی یـک ، PLCایـن امکـان را فـراهم کـرده تـا بتـوان PLCرا مسـتقیما بـهالمانهای دیگر وصل کرد. عـلاوه بـر ایـن PLCشـامل یـک واحـد پردازشـگر مرکـزی )( CPUنیـز هسـت، کـه برنامـه کنترلـیمورد نظر را اجرا مـیکنـد. ایـن کنترلـر آنقـدر قدرتمنـد اسـت کـه مـیتوانـد هزارهـا ورودی وخروجـی را در مـدهای مختلـفآنـالوگ یـا دیجیتـال و همچنـین هزارهـا تـایمر/ کـانتر را کنتـرل نمایـد. همـین امـر باعـث شـده بتـوان هـر سیسـتمی، ازسیسـتم کنتـرل ماشـینهـایی بـا چنـد ورودی وخروجـی ای کـه کـار سـاده مثـل تکـرار یـک سـیکل کـاری کوچـک انجـاممیدهند گرفته تا سیستمهـای بسـیار پیچیـده تعیـین موقعیـت و مکـانیـابی را کنتـرل نمـود. ایـن سیسـتم مـیتوانـد بـدوننیاز بـه سـیمبنـدی و قطعـات جـانبی و فقـط از طریـق نوشـتن چنـد خـط برنامـه تـا صـدها تـایمر را در آ …

این محصول “جزوه آموزشی PLC S7  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

PLC

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *