خانه / sido / ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره­ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS

ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره­ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS[ad_1]

ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره­ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS

ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره­ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS دسته: مقالات ترجمه شده isi
بازدید: بار
فرمت فایل:
حجم فایل:
تعداد صفحات فایل:

در این مقاله یک روشمسیریابی چندمسیره­یپویای جدید ارائه می­دهیمکهاز مسیرهای کهنه شده بوسیله­ ی نگهداری دوره­ ای اجتناب می­ کند و تغییر مسیر را قبل از خرابی مسیر انجام می­ دهد این روش همیشه مسیر با بهترین کیفیت را براساس مقدار یک معیار مسیر قابل تنظیم ارائه می­دهد که بصورت پویا با توجه به دوام،ثبات وکیفیت تمام مسیرهای منفرد محاسبه می ­شود و در نتیجه

خرید

Dynamic Multipath Routing for MANETs – A QoS Adaptive Approach

مسیریابی چندمسیره­ی دینامیکی برای MANETها یک روش تطبیقی QoS

چکیده- MANET مجموعه ­ای از ایستگاه­ های موبایل بی­سیم است که تعداد محدودی منابع دارد که می­توانند با یکدیگر و بدون هیچ زیر ساختی تبادل اطلاعات بکنند. طراحی پروتکل مسیریابی برای MANETها کار چالش برانگیزی است که به پشتیبانی از الزاماتی همچون راهنمایی جاده و تصادف، برنامه­ های مراقبت بهداشتی،دسترسی به پایگاه داده ­ی پویا، تجارت الکترونیک و بازی­هایچند کاربره می­پردازد. تحقیقات اخیرنشان می­ دهد که پروتکل های مسیریابی واحد قادر به غلبه بر محدودیت­ های مسیریابیMANET از جمله خرابی­ های مکرر لینکو پویایی نیستند. خرابی مکرر لینک منجر به فرآیند کشف مسیر تکراری ودر نتیجه افزایش سربارکنترلی وافت بسته است. پروتکل­ های مسیریابی باعث کاهش سربارها در مسیریابیMANET با کاهش تعداد اکتشاف­ های مسیر وارائه ­ی توان بیشتر می­ شوند. بسیاری از رویکردهای اخیر برای انتخاب و حفظ مسیرهای جایگزیندرمسیریابیچند مسیره فاقدمعیارمشترک برایانتخاب مسیرهستند کهمسیرها رابراساس مشخصاتکیفی خاصمسیرها انتخاب می­کند. در این مقاله یک روشمسیریابی چندمسیره­یپویای جدید ارائه می­دهیمکهاز مسیرهای کهنه شده بوسیله­ ی نگهداری دوره­ ای اجتناب می­ کند و تغییر مسیر را قبل از خرابی مسیر انجام می­ دهد. این روش همیشه مسیر با بهترین کیفیت را براساس مقدار یک معیار مسیر قابل تنظیم ارائه می­دهد که بصورت پویا با توجه به دوام،ثبات وکیفیت تمام مسیرهای منفرد محاسبه می ­شود و در نتیجه مسیرهای کیفی ارائه می ­دهد که برای نیازهای کیفیت سرویس گوناگون مناسب هستند

واژگان کلیدی- شبکه ­های اد هاک موبایل، مسیریابی چند مسیره، مسیرهای جایگزین، پایداری لینک، نگهداری مسیر

  1. ۱٫      مقدمه

شبکه­ی اد هاک موبایل (MANET)مجموعه­ای ازمیزبان­های (هاست) موبایل مستقل است کهبصورت پویا یک شبکه­ با زیرساخت کمبدون هیچ­گونهکنترل متمرکزی ارائه می­دهد. زمینه­های کاربردعمده­یMANETها ارتباطات میدان جنگ،مأموریت­های نجاتاضطراری، اجرای قانون، کنترل شورش،شبکه­هایفضایی، جاسوسی، نواحی روستایی عمیق و مراکزهمایش هست. اکثر پروتکل­های مسیریابیMANET شبکه­ی MANET را به عنوان مجموعه­ای از گره­هایهمگنبا قابلیت­ها و مشخصاتارتباطی در نظر می­گیرند. امااین موضوع ممکن نیست در بسیاری ازMANETهای واقعی برقرار باشد. در بسیاری ازشبکه­های اد هاک واقعی، گره­هایناهمگنباقابلیت­های محاسباتی و ارتباطیمختلف بطور همزمانوجود دارند. برخی از گره­هاممکن استدارای قابلیت­های بیشترباتریو پردازش،اعتماد و سطح امنیتبالاترداشته باشند در حالیکهعملکرد برخی ازگره­های دیگرتوسطقابلیت­ها و مشخصاتضعیفشانمحدوداست. گاهی اوقاتتراکمشبکه وتحرک گرهممکن استهم به صورت پویاو هم فضایی تغییر یابد. علاوه بر این،MANETناهمگنارتباطبینMANET و انواعدیگر شبکه­های بی­سیم و یاسیمی را میسر می­سازد. امروزهMANETها نیاز به حمایت­ از برنامه­های چندرسانه­ایمختلف با الزاماتQOSمتنوع را دارند ومی­توان از آن­ها به همراه زیرساخت­های موجود تلفن­همراه استفاده کرد تا پوشش واتصالشان را گسترش داد. بنابراین،انتظار می­رود شبکه­های اد هاکتبدیل به بخش مهمیاز
معماری۴G شوندکه هدف آن­­ها ارائه­یمحیط­هایکامپیوترفراگیر است که از کاربراندر انجام وظایفخود،دسترسی به اطلاعاتو برقراری ارتباطدر هر زمان، و هر جاییاز هر دستگاه پشتیبانی می­کند [۱]. بنابراینپروتکل­های مسیریابیمعمول موجودبرایMANETها عملکرد بدی دارند ودر محیط ناهمگن مقیاس­پذیرنیستند.

چالش­های عمده درMANETهای واقعیتوان کم وتاخیر سر-به-سر زیاد به علتتحرکبالاو خرابی­های مکررلینک است. خرابی­های مکرر مسیرمنجر بهفرآیند کشف مسیرتکراری و در نتیجه سربار کنترلی افزایشی وافت بسته است. این مشخصات بر توان کل وضریب تحویل بستهتاثیر می­گذارند. پروتکل های مسیریابیMANETمحبوبمانندDSR(مسیریابی منبع پویا)AODV (بردار فاصله­ی اد هاک مورد نیاز)بااندازه­ی شبکهمقیاس­پذیر نیستند که دلیل آن سربارهایمسیریابی بیش از حد،تاخیر سر-به-سر بالا،مصرف انرژی بالاو نبوداطمینان کم است. بنابراین،بخش قابل­توجهی ازپهنای باندمحدود موجود توسطپیام­های کنترلی برایفرآیند کشف مسیرگسترده استفاده می شود. می­توان از اینوضعیتبامسیریابیچندمسیره اجتناب کرد. پروتکل­های مسیریابیMANETرا می­توان بهپروتکل­های مسیریابیتکمسیرهو پروتکل­هایمسیریابیچندمسیره، براساستعداد مسیرهایتعیین شده براییک جفتمنبع-مقصد تقسیم­بندی کرد. پروتکل­هایمسیریابیچندمسیرهبه ایجادمسیرهای مختلفبینمنبع ومقصدو بایکروش کشف مسیر تکی می­پردازد. بنابراین، آن­هازمانی که مسیرفعال خراب شود ازمقداردهی اولیه­ی مجددکشف مسیر اجتناب می­کنند. چندینپروتکلمسیریابیچند مسیره به منظور به حداکثر رساندننسبتتحویل بستهوکاهشتاخیر سر-به-سر شبکه طراحی شده­اند. اما بیشترروش­هایمسیریابیچند مسیره­ی کنونی به محاسبه­یچند مسیر طیفرآیند کشف مسیرمی­پردازند وبه درستی نگهداری نمی­شوند (مسیرهای از پیش محاسبه شده). بسیاری ازمسیرهایجایگزینممکن استکهنهشوند و باعثخرابی­های مجددمسیر شوند. چالش اصلیدرطراحی یکپروتکلمسیریابیانتخابیک روشکشف مسیرخوب،انتخاب مسیرو روش توزیع بار است.

برای پرداختن به این موضوع، یک روشتطبیقیو پویامعرفی می­کنیمکه در آن مسیرهای چندگانهدر طولفرآیند کشف مسیرایجاد می­شوند و تمام اینمسیرهابصورت دوره­ای نگهداری می­شوند. روش نگهداری مسیرازقدرت سیگنال، دواملینک­ها وقدرتباتریگره­هاهمراههمه­ی مسیرهایمنفرد برای تعیینمسیربا ثبات استفاده می­کند. بنابراین،در هر نقطه­ایاز زمان،فقطبهترین مسیربا دوامبرای ارتباطاستفاده می­شود. در اینمقاله، این روشبصورت کامل بحث می­شود و نتیجهباروش­های موجود مقایسه می­شود. نتایج شبیه­سازینشان می­دهد کهراه­حل پیشنهادیدارای توان، مقیاس­پذیری و تاخیر سر به سر بهتر است

  1. ۲٫      تحقیقات مربوطه

AOMDV (بردار فاصله­ی چندپخشی اد هاک موردتقاضا) [۲] نسخه­یچندمسیره­یAODVاستکه در آنگره­ها می­توانندبیش از یکمسیر ازRREPهای چندگانه (پیام­های پاسخ مسیر) را نگهدارند. مفهوماصلیAOMDVحفظ چندین مسیربرای هر مقصد است. هر گاهیکی از مسیرها خراب شود،پروتکلمسیردیگریبدون انتظار برای شروع مجدد کشف مسیرهمانندAODVانتخاب می­کند. مسیرکشفتنها زمانی­کهتمام مسیرهابه یک مقصدخراب شوند مجددا شروع می­شود. پروتکلAOMDVتنها مسیرهای چندگانه­ی گسسته­یلینک را پیدا می­کند (هیچکدام از مسیرهالینک­هایمشترکبینخود ندارند). AOMDV بجای کنار گذاشتن RREQدوتاییآن را بررسی می­کند (اما منتشر نمی­کند) زیراRREQ دوتایی (پیام درخواست مسیر) ممکن استاز طریقمسیرمتفاوت گذر کند. AOMDVشاملمیدانی است کههاپاول نام دارد بطوریکه بسته­های RREQکه از طریق مسیرهایبسته­یگسسته عبور می­کنند و بسته­های RREQکه از طریق مسیرهایبسته­ی غیرگسسته­ی لینک عبورمی­کنند را از هم تشخیص دهد. زمانیکه مقصد بسته­هایRREPرا ایجاد می­کند، هر RREP مسیرهای معکوس به سمت منبع ایجاد می­کند. یک مسیر جایگزینتنها زمانی انتخاب می­شود که گره منبع یک پیام RREPدریافت می­کند. از آنجاکهروند انتخابمسیر ایستا است، AOMDVنمی­تواند در MANETهای بسیار دینامیک با خرابی ­های مکرر لینک عملکرد خوبی داشته باشد که در آن تحرک گره باعث خرابی مسیر می­شود.

بسط چندمسیره­یAODVپیشنهادی توسطلیوکاتبرت [۳] به تغییر AODVبرای پیدا کردن مسیرهایمجزایگره می­پردازد. در این روش،هر زمان کهیک گره به عنوان یک RREQتولیدیا ارسال (forward) می­شود، آدرس خودشهم اضافه می­شود. گره مقصد ویژگی گسسته­ی گره با تمام RREQها را بررسی می­کند و تنهابه آن دسته ازمسیرهاپاسخ می­دهد که این ویژگی را برآوردهمی­سازد. گرچه اینروشسربار مسیریابیرا در مقایسه باAOMDVکاهش می­دهد، پویاییدرانتخابو نگهداریمسیرهای جایگزین را ندارد.

خرید

برچسب ها : ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره­ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS , شبکه ­های اد هاک موبایل , مسیریابی چند مسیره , مسیرهای جایگزین , پایداری لینک , نگهداری مسیر

[ad_2]


این محصول “ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره­ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک دانلود زیر مراجعه کنید
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *